Tilaus jota olet tekemässä noudattaa seuraavia ehtoja. Tekemällä tilauksen vahvistat hyväksyneesi nämä ehdot.

1. MÄÄRITELMÄT

”Asiakas” tarkoittaa Tilauksen tekijää.

“Luottamuksellinen Tieto” tarkoittaa kaikkea materiaalia ja tietoa, jonka osapuoli on saanut toiselta osapuolelta, tai johon toiselle osapuolelle on annettu pääsy, joka on merkitty luottamukselliseksi tai, jonka tulisi muutoin ymmärtää olevan luottamuksellista.

“Tilaus” tarkoittaa erillistä kirjallista tai sähköpostitilausta, jonka Asiakas toimittaa Materflow:lle ja, joka erittelee Asiakkaan tilaamat Palvelut ja Tuotteet.

”Tuotteet” tarkoittaa Palveluiden tuottamisen seurauksena ja Tilauksen nojalla valmistettuja tuotteita.

“Palvelu(t)” tarkoittaa Materflown harjoittamaa 3D-tulostustoimintaa perustuen Asiakkaan toimittamaan Tuotemäärittelyyn.

“Alihankkija” tarkoittaa (ulkomaista) palveluntarjoajaa, kuten asianajajaa, lakimiestä, kielenkääntäjää ja muita konsultteja.

”Tuotemäärittely” tarkoittaa Asiakkaan Palvelua ja Tuotetta koskevia 3D-suunnitelmia ja mallinnoksia.

2. YLEISET EHDOT

Näiden ehtojen lisäksi Palveluihin, Tilaukseen ja Tuotteisiin sovelletaan Materflown ilmoittamaan hinnastoa ja Asiakkaan toimittamaa Tuotemäärittelyä.

3. TILAUSMENETTELY

Materflow suorittaa Palvelut ja valmistaa Tuotteet tässä Sopimuksessa ja Asiakkaan Tilauksessa määrittelemällä tavalla. Asiakas toimittaa Tilauksen tekemisen yhteydessä Materflowlle Tuotemäärittelyn.

4. YLEISET VELVOLLISUUDET

Osapuolet toimivat kaikissa tilanteissa hyvässä uskossa ja lojaalisti toisiaan kohtaan Sopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jos osapuolen tietoon tulee seikkoja, jotka saattavat estää tai haitata Tilauksen toteuttamisen, tai jos sillä on kohtuullisia syitä epäillä Tilauksen toteuttamisesta ja sen toimista aiheutuvaa lopputulosta, kyseinen osapuoli tiedottaa asiasta toista osapuolta.

Materflow varmistaa, että sillä on riittävät resurssit toteuttaa Palvelut ja valmistaa Tuotteet näiden ehtojen mukaisella tavalla.

5. TEKNISET ASIAKIRJAT JA TEKNISET TIEDOT

Asiakkaan Materflow:lle luovuttamat tuotteita ja niiden valmistusta koskevat piirustukset ja muut tekniset asiakirjat ovat Asiakkaan omaisuutta. Materflow ei saa käyttää monistaa eikä käyttää muuhun kuin luovutuksen edellyttämään tarkoitukseen, Asiakkaan suostumuksetta, saamiaan asiakirjoja ja muita tietoja.

Asiakkaalla on oikeus käyttää liiketoiminnassaan piirustuksia ja asiakirjoja, jotka liittyvät Tuotteen valmistusprosessin parantamiseen tai Tuotteiden laatuun, joita Materflow saattaa ehdottaa Sopimuksen voimassaoloaikana.

Materflow on oikeutettu luottamaan tämän kohdan mukaan sille toimitettujen piirustusten ja asiakirjojen oikeellisuuteen ja toteuttamaan Palvelun ja Tuotteiden valmistuksen niiden mukaisesti ilman velvollisuutta arvioida tai varmistaa asiakirjojen oikeellisuutta tai soveltuvuutta Tuotteiden osalta. Asiakkaalla on täysi vastuu Tuotteiden valmistamisessa käytettävistä piirustuksista ja asiakirjoista.

6. TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

Mikäli Asiakas peruuttaa Materflow:n Tilauksen sen jälkeen kun Materflow of vastaanottanut Tilauksen, on Asiakkaan maksettava Materflow:lle 20% peruutetun Tilauksen hinnasta. Mikäli Materflow on ehtinut aloittaa Tuotteiden valmistamisen, tulee Asiakkaan kuitenkin tämän lisäksi maksaa Materflow:n valmistamien Tuotteiden täysi hinta suhteutettuna osuuteen Tilauksen kokonaismäärästä.

7. TOIMITUSVIIVÄSTYS

Mikäli Materflow ei kykene toimittamaan Tuotteita Tilauksessa sovittuna aikana, tulee sen ilmoittaa viipymättä Asiakkaalle viivästyksestä ja arvioidusta toimitusajankohdasta.

Mikäli viivästys aiheuttaa Tilaajalle olennaista haittaa tai vahinkoa eivätkä Osapuolet pääse sopimukseen uudesta toimitusajasta, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa viivästynyt toimitus edellyttäen, että peruutus tehdään viiden päivän kuluessa viivästystä koskevasta ilmoituksesta.

Ellei viivästys aiheudu kohdassa [ ] mainitusta ylivoimaisesta esteestä tai liity Asiakkaan toimittamien tietojen tai asiakirjojen puutteisiin, Materflow korvaa Asiakkaalle viivästyksestä aiheutuvat välittömät lisäkustannukset. Korvaus ei kuitenkaan ylitä 10% Tilauksen arvonlisäverottomasta arvosta. Tilaaja ei ole oikeutettu muuhun korvaukseen viivästyksen nojalla.

8. HINNAT JA MAKSUEHDOT

Materflow laskuttaa Palveluista ja Tuotteista Tilauksen yhteydessä Asiakkaalle annettujen tietojen mukaisesti. Hinnaston mukaiset hinnat ovat nettohintoja eikä niihin ei ole lisätty arvonlisäveroa (ALV). Soveltuva arvonlisävero sekä julkiset maksut (sikäli, kun ne tulevat soveltuvaksi) lisätään laskuun kulloinkin voimassaolevalla tasolla.

Lasku maksetaan laskuehdolla neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Kaikki laskut suoritetaan euroissa. Asiakas maksaa viivästyneille suorituksille korkoa korkolain mukaisesti.

Materflow varaa oikeuden laskuttaa Asiakasta säännöllisin väliajoin (tavallisesti kuukausittain) ja Tilauksen kannalta sopivissa vaiheissa sekä vaatia ennakkomaksua Tilaukseen liittyvistä kuluista ja maksuista.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Tällä Sopimuksella ei ole vaikutusta kummankaan osapuolen immateriaalioikeuksiin tai muihin oikeuksiin ennen tämän Sopimuksen voimaantuloa.
Tällä sopimuksella ei myönnetä Materflow:lle mitään Tuotetta koskevaa tai muutakaan oikeutta kuin mitä tässä Sopimuksessa on nimenomaisesti erikseen mainittu.

10. LUOTTAMUKSELLISUUS

Molemmat osapuolet pitävät salassa kaiken Luottamuksellisen Tiedon. Osapuolella on oikeus käyttää ja kopioida toisen osapuolen Luottamuksellista Tietoa ainoastaan tämän Sopimuksen edellyttämällä tavalla ja sen mukaisessa laajuudessa. Osapuolella on oikeus luovuttaa toista osapuolta koskevaa Luottamuksellista Tietoa ainoastaan niille työntekijöilleen, joille on tarpeen Luovuttaa Luottamuksellisia Tietoja tässä Sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin.
Luottamuksellisuusvelvoite ei kuitenkaan sovellu materiaaliin tai tietoon: (a) joka on yleisesti saatavilla tai muutoin julkista; (b) jonka osapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta, jos tietoon ei ole liittynyt luottamuksellisuusvelvoitetta eikä kyseisiä tietoja ole saatu suoraan tai välillisesti toiselta osapuolelta; (c) joka oli toisen osapuolen hallussa ennen tietojen saamista toiselta osapuolelta ja aiempaan tietoon ei sisälly luottamuksellisuusvelvoitetta; tai (e) osapuolen tulee luovuttaa tiedot pakottavan lainsäädännön, viranomaismääräysten tai tuomioistuinpäätösten johdosta.

Osapuolen tulee lopettaa toisen osapuolen Luottamuksellisten Tietojen käyttäminen välittömästi tämän Sopimuksen päättymishetkellä tai, jos osapuoli ei enää tarvitse kyseisiä Luottamuksellisia Tietoja tämän Sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Jolleivät osapuolet erikseen sovi Luottamuksellisen Tiedon tuhoamisesta, osapuolen tulee toimittaa kyseinen materiaali kopioineen takaisin toiselle osapuolelle. Materflow:lla on oikeus käyttää Asiakasta markkinoinnissaan referenssinä hyvän markkinatavan mukaisesti.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat sen kontrollin ulkopuolella olevasta seikasta, jota se ei ole voinut ottaa huomioon tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä ja, jonka seuraamuksia kyseinen osapuoli ei ole voinut kohtuudella välttää. Lakko, työsulku, boikotti tai muu vastaava toimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, vaikka kyseinen osapuoli on osapuoli tai kohde kyseiselle toimelle.

Osapuolen tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä. Osapuolen tulee vastaavasti ilmoittaa toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen lakkaamisesta.

12. SOPIMUSKAUSI JA IRTISANOMINEN

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on painanut Materflown sivulla olevaa Tilauksen hyväksymispainiketta.

Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus lakkaamaan välittömästi ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle, jos (a) toinen osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai lakkauttaa maksunsa tai asetetaan yrityssaneeraukseen, tai (b) toinen osapuoli tekee olennaisen sopimusrikkomuksen eikä korjaa sopimusrikkomusta kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa rikkomusta koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta.

13. VASTUUNRAJOITUKSET I

Vaateet ja kanteet tämän Sopimuksen nojalla tulee tehdä viimeistään myöhäisempänä päivänä seuraavista: (i) vuoden sisällä tämän Sopimuksen voimaantulosta; tai (ii) vuoden sisällä Tilauksen mukaisten Tuotteiden toimittamisesta.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Tämä vastuunrajoitus ei sovellu tilanteessa, jossa vahinko on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti. Materflown vastuu tämän Sopimuksen nojalla tuotetuista Palveluista tai Tuotteista on kuitenkin rajattu [10%] kyseisen Tilauksen arvonlisäverottomasta hinnasta.

Selkeyden vuoksi osapuolet toteavat, että Tuotteita koskevat 3D-suunnitelmat ovat Asiakkaan laatimia ja vastuulla. Materflowlla ole mitään vastuuta Tuotteiden sopivuudesta käyttötarkoitukseensa, Tuotteiden suunnittelun osalta, yhteensopivuudesta muihin tuotteisiin tai komponentteihin tai Tuotteiden kestävyydestä Asiakkaan määrittelemässä käytössä tai Tuotteiden materiaalina käytetyn [ ]:n soveltuvuudesta Tuotteeseen tai sen käyttötarkoitukseen.

14. VASTUUNRAJOITUKSET II

Mikäli Tuote aiheuttaa turvallisuuspuutteen vuoksi henkilö- tai omaisuusvahinkoja , vastaa Asiakas mahdollisesta vahingosta. Kolmannen osapuolen esittäessä Materflow:lle vaatimuksia Tuotteen väitetysti aiheuttamasta vahingosta, Materflow:n on mahdollisimman pian kirjallisesti ilmoitettava tästä Asiakkaalle.

15. LAIN VALINTA JA OIKEUSPAIKKA

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännöt. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat käsitellään Lahden käräjäoikeudessa.

16. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Osapuolet eivät voi siirtää tätä Sopimusta tai sen alaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Osapuoli voi kuitenkin siirtää Sopimuksen vapaasti yhtiölle, jolle se siirtää liiketoimintansa.

Tämä Sopimus liitteineen käsittää osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan. Aiemmat Osapuolten väliset tässä Sopimuksessa käsiteltyjä palveluita koskevat suulliset tai kirjalliset välipuheet ovat mitättömiä.

Tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset katsotaan tehdyksi sopimuksenmukaisesti, jos ne on tehty kirjallisesti ja lähetetty kirjattuna kirjeenä tai muutoin todisteellisesti tai faksilla tai sähköpostilla vastaanottavan osapuolen kirjallisesti ilmoittamaan osoitteeseen tai numeroon.

Mikäli joku osa Sopimuksesta katsotaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisten toimesta, ei tällä ole vaikutusta Sopimuksen muiden osien pätevyyteen. Tässä tilanteessa osapuolet ryhtyvät kaikkiin kohtuullisiin toimiin, neuvottelemalla hyvässä uskossa ja lojaalisti, muuttaakseen Sopimusta siten, että sen mukainen tavoite on mahdollisimman lähellä tavoitetta, jos kyseiset pätemättömät tai täytäntöönpanokelvottomat kohdat olisivat pysyneet voimassa.