Tilausehdot

Tilaukseen, jota olette tekemässä, sovelletaan näitä toimitusehtoja. Hyväksymällä tilauksen vahvistatte tekevänne tilaustanne koskevan sopimuksen ja hyväksyvänne nämä tilausehdot sen ehdoiksi.

1 Määritelmät

Jäljempänä näissä tilausehdoissa käytetään seuraavia termejä:

Asiakas tarkoittaa tilauksen tekijää.

Luottamuksellinen tieto tarkoittaa kaikkea tietoa ja materiaalia, jonka tämän sopimuksen Osapuoli luovuttaa Tilauksensa yhteydessä toiselle Osapuolelle ja joka on ilmoitettu luottamukselliseksi tai joka toisen Osapuolen tulisi ymmärtää luottamukselliseksi.

Tilaus tarkoittaa Asiakkaan kirjallisesti tai sähköpostin välitykselle tai Materflow’n internetsivujen kautta tekemää yksilöityä Palvelun tilaamista.

Tuote tai Tuotteet tarkoittaa tuotteita, jotka Materflow valmistaa Asiakkaalle tämän tekemän Tilauksen perusteella.

Palvelu tai palvelut tarkoittaa Matrflow’n 3D-tulostuspalvelua, joka perustuu Asiakkaan tekemään yksilöityyn Tilaukseen.

Tuotemäärittely tarkoittaa Asiakkaan kulloistakin Tilausta varten antamia 3D-piirrustuksia ja mallinnoksia.

2 Yleiset ehdot

Palveluihin, tilauksiin ja tuotteisiin sovelletaan näitä toimitusehtoja, Materflow’n Asiakkaalle esittämää hinnastoa sekä Tuotemäärittelyä.

3 Tilauksen tekeminen

Materflow tuottaa Palvelut ja valmistaa Tuotteet Asiakkaan Tilauksen ja Tuotemäärittelyn mukaisesti. Asiakas toimittaa Tuotemäärittelyn Materflow’lle Tilauksen tekemisen yhteydessä.

4 Yleiset velvollisuudet

Osapuolet toimivat kaikissa olosuhteissa vilpittömästi täyttääkseen Tilausta koskevan sopimuksen ehdot. Jos Osapuoleen tietoon tulee seikka, joka haittaa tai vaarantaa Tilausta koskevan sopimuksen noudattamisen tai Osapuolen tietoon tulee perusteltu epäilys kyvystään täyttää Tilauksen mukaiset velvoitteensa, Osapuolen tulee ilmoittaa tästä viivytyksettä toiselle Osapuolelle.

Materflow vakuuttaa, että se pystyy tuottamaan Palvelut ja valmistamaan Tuotteet Tilaussopimuksen mukaisesti.

5 Tekniset asiakirjat ja tekniset tiedot

Piirustukset ja muut tekniset asiakirjat, jotka Asiakas toimittaa Materflow’lle Tuotteita ja niiden valmistamista varten, säilyvät Asiakkaan omaisuutena. Osapuoli ei saa ilman toisen Osapuolen suostumusta kopioida tai muullakaan tavalla käyttää näitä asiakirjoja muuhun kuin Tilauksen mukaiseen tarkoitukseen.

Materflow saa luovuttaa edellä mainittuja tietoja ja asiakirjoja Alihankkijalleen, jos se on tarpeellista tarjouksen antamiseksi Asiakkaan tarjouspyynnön johdosta taikka Palvelun tuottamiseksi tai Tuotteen valmistamiseksi. Materflow on sopinut Alihankkijansa kanssa samankaltaisesta teknisiä asiakirjoja ja teknisiä tietoja koskevasta sopimusehdosta kuin tämä sopimuskohta 5.

Asiakkaalla on oikeus käyttää liiketoiminnassaan sellaisia piirustuksia ja muita asiakirjoja, joissa Materflow on sopimuksen voimassa ollessa voinut tehdä Tuotteiden valmistusprosessia tai laatua parantavia ehdotuksia.

Materflow’lla on oikeus luottaa sille toimitettujen piirustusten ja muiden asiakirjojen oikeellisuuteen. Materflow’lla on myös oikeus tuottaa Palvelut ja valmistaa Tuotteet näiden asiakirjojen mukaisesti ilman minkäänlaista velvollisuutta varmistaa niiden oikeellisuutta tai toteutettavuutta. Tuotteiden valmistukseen liittyvä vastuu piirustuksista ja muista asiakirjoista on yksin Asiakkaalla.

6 Tuotteen ominaisuudet

Materflow vakuuttaa, että valmistetun tuotteen ominaisuudet täyttävät tilatun 3D-mallin piirteet valitun tulostustekniikan rajoitusten mukaisesti. Materflow päättää 3D-mallin tulostussuunnan. Tulostettua tuotetta ei voi palauttaa tuotannollisten syiden vuoksi (valmistussuunta, raaka-aineen koostumus). Valmistettujen tuotteiden välillä voi olla visuaalisia eroja edellä mainittujen syiden vuoksi.  Tuotteiden valmistuksessa syntyvät mekaaniset ominaisuudet riippuvat myös teknisistä seikoista ja asiakkaan vastuulla on, että nämä seikat täyttävät sen aiotun käyttötarkoituksen.

Materflow tarjoaa tulostuspalvelun lisäksi erilaisia pintakäsittelyjä tulostetuille kappaleille, kuten esimerkiksi värjäys ja hiontapalvelu. Kappaleilla voi olla eroja värissä ja pinnan laadussa johtuen tuotannollisista teknisistä seikoista. Materflow ei ota vastuuta näiden palveluiden vaikutuksesta tuotteeseen.

7 Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatiot

Asiakkaan tulee viipymättä tarkistaa että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Lisäksi Asiakkaan tulee aina varmistaa viipymättä että toimitus sisältää kaikki tilatut tuotteet ja palvelut.

Jos asiakas havaitsee tuotteessa tai toimituksessa virheen, tulee hänen ilmoittaa virheestä viipymättä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa Materflow asiakaspalveluun, orders (at) materflow.com.

8 Tilauksen peruuttaminen

Jos Asiakas peruuttaa Tilauksensa sen jälkeen, kun Materflow on vastaanottanut sen, Asiakkaan on joka tapauksessa maksettava Materflow’lle 20 prosenttia Tilauksen koko määrästä. Jos Materflow on aloittanut Tuotteiden valmistuksen, Asiakkaan on edellä mainitun summan lisäksi maksettava summa, joka vastaa jo valmistettujen Tuotteiden suhteellista osuutta koko Tilauksen määrästä.

Huomioithan että valmistetuille tuotteille ei ole kuluttajasuojalain mukaista 14 päivän palautussoikeutta. Nämä tuotteet ja/tai palvelut ovat yksilöllisiä tilauksesta valmistettuja tuotteita ja niitä ei voi palauttaa.

9 Toimitusviivästys

Jos Materflow havaitsee, että se ei pysty toimittamaan Palvelua tai Tuotetta Tilauksen mukaisessa ajassa, Materflow’n tulee viivytyksettä ilmoittaa asiasta ja uudesta toimitusajasta Asiakkaalle sähköpostitse.

Jos viivästys aiheuttaa Asiakkaalle oleellista haittaa, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kyseessä oleva Tilaus viiden päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan.

10 Hinnat ja maksuehdot

Materflow laskuttaa Palveluistaan niiden tietojen mukaisesti, jotka Asiakkaalle on Tilauksen johdosta ja sen yhteydessä annettu. Hintalistassa olevat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä muut mahdolliset verot ja julkiset maksut lisätään laskuihin.

Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Laskutusvaluutta on euro. Asiakas suorittaa Materflow’lle laskun erääntyneestä, mutta maksamatta olevasta määrästä korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Materflow pidättää itselleen oikeuden laskuttaa Asiakasta säännöllisin (tavallisesti yhden kuukauden pituisin) väliajoin tai Tilauksen kannalta sopivissa vaiheissa sekä vaatia ennakkomaksun Tilauksesta johtuvista kuluista ja muista vastaavista maksuista.

Materflow pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin.

Jos tilattu Tuote on loppuunmyyty tai poistunut valikoimasta, Materflow pidättää itselleen oikeuden olla toimittamatta Tuotetta. Jos Asiakas on maksanut Tuotteen, Materflow palauttaa maksun täysimääräisesti.

Materflow pidättää itsellään oikeuden olla toimittamatta Tilausta ja osaa siitä, jos Asiakkaalla tai Asiakkaan läheisellä on maksamattomia laskuja tai muu luottohäiriö.

11 Immateriaalioikeudet

Tämän tilauksen mukaisella sopimuksella ei ole mitään vaikutusta kummankaan Osapuolen immateriaali- tai muihinkaan oikeuksiin, jotka ovat olleet olemassa, kun sopimus tuli voimaan.

Tilauksen mukainen sopimus ei synnytä Materflow’lle mitään oikeuksia Tuotteeseen eikä muutenkaan muita oikeuksia kuin ne, jotka näissä ehdoissa on yksilöity.

12 Luottamuksellisuus

Molemmat Osapuolet pitävät salassa kaiken Luottamuksellisen tiedon. Osapuolella on oikeus käyttää ja kopioida toisen Osapuolen luottamuksellista tietoa ainoastaan näiden ehtojen mukaiseen tarkoitukseen ja sen edellyttämässä laajuudessa. Osapuolella on oikeus luovuttaa toisen Osapuolen luottamuksellista tietoa ainoastaan niille työntekijöille ja siinä laajuudessa kuin sen on tarpeellista näiden ehtojen mukaiseen tarkoitukseen.

Luottamuksellisuusvelvoitetta ei kuitenkaan sovelleta materiaaliin tai tietoon,

joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista,

jonka Osapuoli on saanut kolmannelta taholta ilman että siihen liittyy luottamuksellisuusvelvoitetta eikä tieto ole lähtöisin suoraan tai epäsuorasti toiselta Osapuolelta tai sen läheisyhtiöiltä,

joka oli Osapuolen tai sen läheisyhtiön tiedossa ennen sen saamista toiselta Osapuolelta eikä tietoon liity luottamuksellisuusvelvoitetta tai

joka Osapuolen on luovutettava lain, muun vastaavan määräyksen taikka toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen johdosta.

Materflow saa kuitenkin samalla tavoin kuin työntekijälleen luovuttaa edellä mainittua materiaalia ja tietoja Alihankkijalleen, jos se on tarpeellista tarjouksen antamiseksi Asiakkaan tarjouspyynnön johdosta taikka Palvelun tuottamiseksi tai Tuotteen valmistamiseksi Asiakkaan Tilauksen perusteella. Materflow on sopinut Alihankkijansa kanssa samankaltaisesta teknisiä asiakirjoja ja teknisiä tietoja koskevasta sopimusehdosta kuin tämä sopimuskohta 11.

Osapuolen tulee lopettaa Luottamuksellisen tiedon käyttäminen välittömästi tämän tilauksen mukaisen sopimuksen päättyessä tai kun Osapuoli ei enää tarvitse kyseessä olevaa Luottamuksellista tietoa näiden ehtojen mukaiseen tarkoitukseen. Jos Osapuolet eivät erikseen sovi Luottamuksellisen tiedon tuhoamisesta, Osapuolen tulee toimittaa kyseinen materiaali takaisin toiselle Osapuolelle. Materflow’lla on oikeus käyttää Asiakasta referenssinään hyvän ja yleisesti hyväksytyn markkinointitavan mukaisesti.

13 Ylivoimainen este (force majeure)

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa myöhästymisestä tai vahingosta, johon se ei ole voinut vaikuttaa, jota se ei ole voinut huomioida ennen tämän Tilauksen mukaisen sopimuksen tekemistä ja jonka seurauksia se ei olisi voinut kohtuullisilla toimenpiteillä välttää. Lakko, työsulku ja boikotti ovat ylivoimaisia esteitä silloinkin, kun Osapuoli on tällaisten tapahtumien osallinen tai kohde. Lisäksi ylivoimaiseksi esteeksi lasketaan valmistukselliset seikat, jolloin tilausta ei pystytä toteuttamaan 3D-tulostustekniikkaan liittyvien teknisten rajoitteiden takia.

Osapuolen tulee viivytyksettä ilmoittaa toiselle Osapuolelle kirjallisesti ylivoimaisen esteen ilmenemisestä. Osapuolen tulee vastaavalla tavalla ilmoittaa ylivoimaisen esteen päättymisestä.

14 Sopimuskausi ja sopimuksen päättäminen

Tämän Tilauksen mukainen sopimus astuu voimaan, kun Asiakas on klikannut Materflow’n internetsivulla olevaa Tilauksen hyväksymispainiketta.

Osapuolella on oikeus purkaa Tilauksen mukainen sopimus päättymään välittömästi, jos

toinen Osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan, sen osalta aloitetaan saneerausmenettely tai Osapuoli lopettaa maksunsa tai

toinen Osapuoli tekee olennaisen sopimusrikkomuksen eikä korjaa menettelyään 30 päivän kuluessa saatuaan rikkomusta koskevan kirjallisen huomautuksen.

15 Vastuunrajoitukset

Kaikki vaatimukset tämän Tilauksen mukaisen sopimuksen perusteella on tehtävä yhden vuoden kuluessa Tilauksen mukaisessa sopimuksessa tarkoitettujen Tuotteiden toimittamisesta.

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitukset eivät koske tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheutettuja vahinkoja. Materflow’n vastuu Asiakkaaseen nähden tämän Tilauksen perusteella tuotetuista Palveluista tai valmistetuista Tuotteista on enintään 10 prosenttia Tilauksen arvonlisäverottomasta hinnasta.

Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat ja sopivat, että Tuotteita koskevat 3D-suunnitelmat ja piirustukset ovat Asiakkaan laatimia ja tämän vastuulla. Materflow’lla ei ole mitään vastuuta Tuotteiden sopivuudesta aiottuun käyttötarkoitukseensa tai Tuotteiden suunnittelun osalta niiden yhteensopivuudesta muihin tuotteisiin tai komponentteihin taikka Tuotteiden kestävyydestä Asiakkaan aikomassa käyttötarkoituksessa tai Tuotteiden materiaalin sopivuudesta Tuotteeseen tai sen aiottuun käyttötarkoitukseen.

16 Tuotevastuu

Jos Tuote aiheuttaa turvallisuuspuutteen vuoksi esine- tai henkilövahinkoja, Asiakas vastaa kaikista tämän kaltaisista vahingoista. Jos kolmas osapuoli kohdistaa Materflow’hun vaatimuksia, joiden väitetään olevan Tuotteen aiheuttamia, Materflow’n tulee viivytyksettä ilmoittaa vaatimuksista Asiakkaalle.

17 Sovellettava laki

Tilauksen mukaiseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Tilauksen mukaiseen sopimukseen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

18 Muut ehdot

Seuraavat ehdot on suomalaiseen käytäntöön soveltaen otettu englanninkielisen tekstin vastaavasta sopimuskohdasta.

Osapuolella ei ole oikeutta siirtää Tilauksen mukaisen sopimuksen oikeuksia kolmannelle ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta.

Tässä sopimuksessa tarkoitetut kirjalliset ilmoitukset voi tehdä postitse tai sähköpostilla. Ilmoituksen lähettäjällä on vastuu siitä, että ilmoitus tulee perille toiselle Osapuolelle.

Jos Tilauksen mukaisen sopimuksen jokin kohta todetaan tuomioistuimen antamalla tai muulla vastaavalla määräyksellä pätemättömäksi, mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, sopimuksen muut velvoitteet pysyvät voimassa. Osapuolet sopivat tällöin tavasta, jolla sopimuksen alkuperäinen tarkoitus mahdollisimman hyvin saavutetaan.

19 Maksupalvelun tarjoajat

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksuvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
puhelin 0207 181830

Laskulla maksaessa palvelun tarjoaa Finvoicer Group Oy

Laskutuspalvelun toteuttajana toimii Finvoicer Group Oy. Laskulla maksaessa valittavina vaihtoehtoina ovat lasku postilla, verkkolasku ja sähköpostilasku.  

Finvoicer Group Oy
Käsityöläiskatu 4,
 20100 TURKU
Puhelin: (02) 6510 0650
Y-tunnus: 2272745-4